Statutul școlii Waldorf

CUPRINS:
I. Dispoziții generale 
II. Scopul, sarcinile, principiile
III. Modul de înscriere a copiilor
IV. Bazele organizării activității instructiv-educative
V. Evaluarea. Finalizarea studiilor.
VI. Drepturile și obligațiunile elevilor.
VII. Drepturile și obligațiunile părinților.
VIII. Personalul didactic.
IX. Dirijarea, organele administrative și consultative ale școlii Waldorf
X. Baza didactico-materială. Finanțarea.
XI. Colaborarea
XII. Documentația școlii
XIII. Dispoziții finale

I. Dispoziții generale

1. Școala Waldorf din or.Chișinău este un complex unitar instructiv-educativ în cadrul învățământului de stat cu pedagogie de alternativă, care are autonomie pedagogică și include în sine învățământul preșcolar (grupe de grădiniță), învățământul primar (cl. I - IV), gimnazial (c. lV - IX), mediu de cultură generală (cl. X - XI). Ea a fost înființată la inițiativa unui grup de părinți și pedagogi, prin ordinul Ministerului Științei și învățământului al Republicii Moldova nr.352 din 18.08.1992, decizia Primărieinr. 18/46 din 24.08.1992 și ordinul Direcției Generale a învățământului din or.Chișinău nr.801 din 26.08.1992.

2. Școala Waldorf are sediul pe adresa: str. Studenților nr. 11, or. Chișinău, C.P. 2045, Republica Moldova, tel: 32-31-55, fax: 32-15-08.

3. Școala Waldorf este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova (Cap.II, art. 35, p.9), Legea învățământului nr. 547-XIII din 21.07.1995 (Cap. II, art. 13, p. 3), legislația în vigoare și prezentul statut elaborat în baza "Statutului-tip al instituției de învățământ de cultură generală" aprobat prin hotărârea Consiliului Colegial al Ministerului nr. 3/4.1 din 06.03.1998.

4. Baza teoretică și metodico-didactică a școlii Waldorf este antroposofia sau știința spirituală despre om, elaborată de către Dr. Rudolf Steiner (1861 - 1925)

5. Școala Waldorf este persoană juridică și dispune de toate drepturile și obligațiile, care sunt atribuite de lege persoanelor juridice: ștampila cu stema de stat a Republicii Moldova, emblema proprie, bilanț financiar etc. Pentru acoperirea diferențelor materiale și organizatorice iminente aplicării unei pedagogii de alternativă cadrele didactice, elevii școlii, părinții lor și prietenii școlii au constituit o comunitate educațională - organizația obștească " tineret și copii pentru promovarea pedagogiei Waldorf din Republica Moldova", care este o persoană juridică, înregistrată la Ministerul Justiției al RM cu nr. 0270 la 30.01.98.

II. Scopul, sarcinile, principiile

6. Obiectivul educațional major al școlii Waldorf constă în dezvoltarea firească, liberă a omului prin armonizarea componentelor sale fizice, sufletești și spirituale în conformitate cu etapele de vârstă; „a-l învăța cum să învețe de la viaț㔠pentru integrarea lui în societate ca personalitate liberă, sănătoasă, activă, creativă și responsabilă. Aceasta presupune o profundă cunoaștere a ființei umane, de către pedagogi, educatori și părinți, colaborarea lor strânsă pentru a contribui la formarea și manifestarea capacităților intelectuale, artistice, practice și a înaltelor valori morale.

7. Pentru realizarea scopului propus școala Waldorf are următoarele sarcini:

8. Principiul general în activitatea școlii este principiul libertății. El este promovat la toate nivelurile: copil, profesor, Colegiul profesoral. Școala este liberă de orice dictat: cel economic - al structurilor financiare și economice, cel politico-ideologic-din partea partidelor și mișcărilor social-politice, cel doctrinar-din partea organizațiilor confesionale și instituțiilor religioase.

9. Principiul pedagogic de bază este educarea omului integru, sănătos și multilateral, în corespundere cu firea și aptitudinile sale. La vârsta preșcolară el se realizează prin învățarea imitativă, implicând mai ales voința. La vârsta școlară mică și mijlocie prin învățământul artistic, bazat pe autoritatea pedagogului, apelând mai ales la elementul afectiv și implicând în primul rând simțirea. Iar în clasele superioare (a IX-a - XII-a) prin învățământul științific în care se cultivă puterea proprie de judecată, implicând preponderent gândirea, întărind și dezvoltând astfel capacitățile intelectuale. Disciplinele științifice, artistice și practice se întrepătrund.

10. Alte principii de care se conduce școala Waldorf sunt: principiul democratizării, principiile umanizării și toleranței, principiile accesibilității și promovării, principiile ritmicității, interdisciplinarității, principiul responsabilității personale și colective etc.

III. Modul de înscriere a copiilor

11. Înscrierea copiilor în grupele de grădiniță sau în clasele școlii Waldorf se face în baza cererii părinților cu prezentarea copiei adeverinței de naștere a copilului, certificatului medical despre starea sănătății și în urma unor discuții de diagnosticare a particularităților psihofiziologice ale copilului și a nivelului de conștientizare a pedagogiei Waldorf de către părinți.

12. Grupele de grădiniță se completează cu copii de diferită vârstă: de la 3 până la 7 ani. In clasa I, de regulă, se înscriu copiii care au împlinit vârsta de șapteani. înscrierea copiilor care încă n-au împlinit 7 ani se face în funcție de gradul de maturitate somatopsihică și intelectuală. O selecție după criteriul înzestrării intelectuale a copiilor nu se admite. Se ia în considerare doar ordinea înscrierii (data depunerii cererii). Se admit copii din toate sectoarele mun. Chișinău și din localitățile suburbane.

13. De prioritate la înscriere se bucură copiii care au frecventat grupele de grădiniță Waldorf, cei care au frați (surori) în școala Waldorf și copiii angajaților școlii. Copiii cu deficiențe psihice ori fizice, care necesită o asistență specială, nu sunt admiși.

14. La solicitarea părinților copiii și elevii școlii Waldorf se pot transfera în alte instituții de învățământ la prezentarea confirmării despre acceptare. Transferările se fac numai la sfârșitul semestrului sau anului școlar, cu excepția situațiilor când transferul e condiționat de schimbarea domiciliului.

15. Pentru elevii cu infirmități fizice grave se organizează instruirea la domiciliu, în baza deciziilor comisiilor medicale de control municipale și acomisiei medico-psiho-pedagogice în ordinea stabilită de minister.

IV. Bazele organizării activității instructiv-educative

16. Activitatea instructiv-educativă în școala Waldorf se realizează în baza planurilor și programelor de învățământ individuale, elaborate și aprobate de Colegiul profesoral, apoi aprobate de Minister. Obiectivele generale și finalitățile stabilite pentru clasele de absolvire ale școlii Waldorf vor fi aceleași (cu unele mici excepții coordonate cu ministerul) ca și obiectivele și finalitățile claselor respective (clasele a-IV-a, a IX-a, a Xl-a, XII-a) din învățământul clasic.

17. Durata învățământului în școala Waldorf este de 11 ani: clasele I - VIII - ciclul inferior; clasele a IX-a a XI-a ciclul superior. Învățământul se organizează ca învățământ de zi, într-un singur schimb, cu regim săptămânal de 5 zile.

18. Învățământul școlar este precedat de cel preșcolar, care este parte integrantă a școlii Waldorf, învățământul preșcolar se realizează în baza unei programe individuale ce nu prevede o intelectualizare prematură.

19. Ciclul inferior asigură învățământul primar și gimnazial, care contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă și creativă, la dezvoltarea capacităților și deprinderilor de muncă fizică, artistică și intelectuală la nivel definitoriu pentru pregătirea către ciclul superior sau pentru învățământul profesional.

20. Ciclul superior asigură învățământul secundar general și cel liceal, formând elevilor o amplă cultură generală și o pregătire teoretică, artistică și practică la nivelul necesar pentru continuarea studiilor în învățământul superior de lungă sau de scurtă durată. Învățământul în clasa a XII-a este organizat pe profiluri: real și umanist.

21. Predarea disciplinelor științifice de bază se efectuează în perioade de 3-5 săptămâni, numite "epoci", care se succed, în raport cu numărul de ore rezervate în planul de învățământ disciplinelor școlare unele epoci (de exemplu: de matematică, limba maternă etc.) pot să se repete de 2 - 3 ori pe parcursul anului.

22. Activitatea instructiv-educativă se realizează prin lecții și diferite activități didactice în grupe, clase, săli, cabinete, laboratoare, ateliere, pe terenul sportiv, pe terenul agricol experimental sau în natură. Se deosebesc două tipuri de lecții: cursul principal (ora de bază), care se ține de dimineață și are o durată de 100-110 min., consacrat disciplinelor științifice (epocilor) și lecțiile tradiționale de 45 min.; consacrate limbilor străine și disciplinelor artistice și practice, care au loc după ora de bază. Prima pauză este de 25 min., celelalte recreații între lecții sunt de cel puțin 10 min.

23. Lecțiile de bază sunt ținute, de regulă, de un singur învățător – diriginte până în clasa a VI-a. Celelalte lecții din ciclul inferior pot fi ținute atât de învățătorul - diriginte, dacă are o pregătire respectivă, cât și de profesori -specialiști în domeniu. În ciclul superior orele de bază sunt ținute de profesorii specialiști cu studiile respective. Orele de bază constau din trei părți: partea ritmică, partea de predare ca atare și partea de povestire.

24. Anul școlar în școala Waldorf începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august al anului calendaristic următor. Cursurile școlare durează 35 de săptămâni, repartizate în două semestre. Pe parcursul anului de studii elevii beneficiază de 4 vacanțe: toamna, iarna, primăvara și vara, de regulă, vacanțele coincid cu cele ale învățământului clasic. De vacanțele de iarnă și de vară beneficiază și copiii de grădiniță.

25. Orarul activităților instructiv-educative se întocmește în conformitate cu prevederile planului de învățământ. Participarea elevilor la lecțiile indicate în orarul școlii este obligatorie. Pe parcursul anului școlar se interzice sustragerea elevilor de la lecții.

26. Activitatea instructiv-educativă se desfășoară în limba română, dar școala își rezervează dreptul de a deschide și clase cu studiere în alte limbi. Din clasa I-a elevii studiază 2 limbi moderne, iar din clasa a V-a poate fi studiată și a 3-a limbă străină.

27. La lecțiile de limbi străine, lucru manual, educație tehnologică, euritmie și instrumentul muzical clasele se pot diviza în două grupe, dacă în clasă sunt 25 sau mai mulți elevi.

28. Pentru elevii claselor primare se pot organiza grupuri cu regim semiintern, iar pentru toți elevii - cercuri de activitate extrașcolară.

29. Întreaga activitate didactică desfășurată de învățători și profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoașterii temeinice și respectării prevederilor planului de învățământ și a programelor de studii, instrucțiunilor metodice în domeniul pedagogiei Waldorf.

V. Evaluarea. Finalizarea studiilor.

30. Evaluarea cunoștințelor și competențelor elevilor se face prin verificări curente și periodice - orale, scrise și practice. Rezultatele la învățătură, conform principiilor pedagogiei Waldorf, nu se apreciază prin note, deoarece ele nu pot reflecta nici complexitatea dezvoltării generale a elevilor, nici rezultatele obținute la învățătură. Notele sunt pentru elevi niște stimulenți din exterior, mult mai ineficienți decât stimulenții din interior, cultivați în școala Waldorf.

31. Pe parcursul anului învățătorii-diriginți și profesorii urmărind dezvoltarea generală a elevului și apreciind calitativ însușită lui în baza lucrului la lecții, precum și cu ajutorul lucrărilor scrise și a controlului caietelor de lucru, informează părinții permanent și detaliat despre cunoștințele, capacitățile și problemele copilului. Fac aprecieri orale și scrise în caietele de epocă și în agenda sa, apoi prezintă caracterizarea rezultatelor la învățătură în cadrul adunărilor cu părinții; cele învățate se mai prezintă în formă artistică în cadrul concertelor lunare și concertelor consacrate sărbătorilor anului.

32. La sfârșitul anului școlar fiecare elev primește un certificat de absolvire a clasei respective cu o caracterizare în care vor fi descrise de învățător și profesori progresele lui la învățătură, la fiecare obiect din planul de învățământ, schimbările în constituția sa fizică și psihică, în dezvoltarea intelectuală. Caracterizările anuale sunt discutate și aprobate de Colegiul profesoral al școlii. Caracterizările anuale conțin:

33. Educatorii de grădiniță prezintă o caracterizare scrisă la sfârșit de an a nivelului de maturizare psihosomatică către școală a copiilor de 7 ani, care vor pleca în clasa I.

34. Ca excepție, în caz de transfer în altă școală, sau pentru a putea primi certificat de absolvire a ciclului respectiv elevii sunt apreciați cu note anuale la fiecare materie de studiu. Notarea se face în baza lucrărilor de evaluare (testelor) și aprecierilor scrise din caracterizările anuale. Lucrările de evaluare sau testările sefac în clasele a V-a - a XII-a, la obiectele predate în epoci, nu mai puțin de 2 – 3 pe parcursul și la finele epocii (în dependență de numărul de ore anual rezervate materiei date), iar la celelalte obiecte predate pe parcursul întregului an — câte 3—4 lucrări pe semestru. Rezultatele lucrărilor se apreciază cu note de la "10" la "1", în conformitate cu actele normative în vigoare. Lucrările se păstrează până la sfârșitul anului de învățământ (31 august). Notele obținute la lucrări, de regulă, nu se anunță elevilor. Notele anuale se trec în catalogul clasei și în dosarul personal al elevului.

35. Comportarea elevilor se apreciază de către diriginți cu calificativele: exemplară, bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare. Calificativul "nesatisfăcător" se acordă prin decizia Colegiului profesoral.

36. Elevii care manifestă greutăți evidente la învățătură, prin decizia Colegiului profesoral pot fi trimiși spre examinare la consultațiile medico-psiho-pedagogice în vederea diagnosticării și repartizării lor în instituții (clase) de învățământ special sau de recuperare.

37. Promovarea elevilor claselor I-a a VUI-a în clasa următoare se face prin decizia Colegiului profesoral, fără a fi lăsați corigenți sau repetenți. în claselea X-a și a XII-a sunt promovați elevii care au susținut examenele de absolvire din clasele a IX-a și a Xl-a cu note pozitive.

38. Învățământul în clasele a VIII-a și a X-a al școlii Waldorf se finalizează printr-o lucrare anuală individuală (științifică sau artistică) pe o temă aleasă independent de către elev, care este susținută în mod public și printr-o lucrare artistică colectivă - spectacol, la alegerea clasei, montat de către elevi, pedagogi și părinți.

39. Admiterea la examene, susținerea examenelor, completarea și eliberarea actelor de studii la absolvirea ciclului gimnazial (cl.a IX-a), a școlii medii de cultură generală (cl. a Xl-a) se organizează și se desfășoară în conformitate cu regulamentele respective aprobate de Minister.

40. Actele de studii ale absolvenților școlii Waldorf, eliberate conform formularelor de stat, aprobate de Minister, conferă titularului dreptul de a continua studiile în următorul nivel de învățământ.41. Elevii din clasele de absolvire care au susținut examenele pe note ne satisfăcătoare primesc o adeverință de audiere a cursului respectiv conform regulamentului aprobat de Minister.

VI. Drepturile și obligațiunile elevilor.

42. În școala Waldorf copilul se află în centrul atenției și preocupărilor colectivului. Drepturile și libertățile copiilor și elevilor sunt strict respectate. Orice pedepse corporale și aplicarea metodelor de violență fizică sau psihică, lezarea demnității copilului sau tânărului sunt interzise.

43. Elevii școlii Waldorf au următoarele drepturi:

44. Elevii beneficiază de protecție socială și ajutor din partea statului, conform normativelor în vigoare, precum și de ajutor din partea Fundației pentru promovarea pedagogiei Waldorf conform deciziilor acesteia.

45. Obligațiunile elevilor din școala Waldorf:

46. Elevilor li se interzice să folosească drogurile, fumatul, băuturile alcoolice, să practice jocuri de noroc.

47. Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea școlară (învățătură, creația artistică etc.) și pentru comportament exemplar elevii școlii Waldorf pot fi menționați în diferite forme și metode (comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, evidențierea în fața colectivului clasei și al școlii, trimiterea cu prioritate în excursii și tabere etc.).

48. în cazul încălcării disciplinei școlare și a nerespectării obligațiunilor menționate în statutul școlii elevul poate fi sancționat în diferite forme și metode, inclusiv până la exmatricularea din școală. Decizia cu privire la exmatricularea elevului sancționat o ia Colegiul profesoral în ordinea stabilită de actele normative în vigoare.

VII. Drepturile și obligațiunile părinților.

49. Părinții sau tutorii copiilor și elevilor școlii Waldorf au dreptul:

50. Părinții și tutorii sunt obligați:

VIII. Personalul didactic.

51. Posturile didactice de predare în școala Waldorf pot fi ocupate prin concurs local sau prin transferare în bază de contract.

52.Numirea și eliberarea din post a personalului didactic de predare se face conform legislației în vigoare, de către DEȘTS al mun. Chișinău la propunerea administrației școlii Waldorf în baza deciziei Consiliului de administrație, care discută în prealabil cererea depusă.

53.În funcția de învățător-diriginte, profesor, educator de bază la grupa de egrădiniță a școlii Waldorf pot fi angajate doar persoanele ce dispun de o diplomă ori un certificat de studii Waldorf. Ca excepție, în caz de necesitate strictă, pot fi angajate și persoane fără studii Waldorf, care vor activa cu termen de încercare sub îndrumarea colegilor experimentați și vor frecventa ulterior cursurile de perfecționare. În unele cazuri funcțiile didactice pot fi îndeplinite și prin cumul.

54.Pentru încadrarea în funcții didactice se vor prezenta actele respective necesare ca în celelalte școli de stat și un certificat medical asupra stării sănătății, care se va înnoi la începutul fiecărui an.

55.Personalul didactic beneficiază de drepturile ce decurg din calitatea sa de salariat, prevăzute de legislația muncii.

56.În scopul îndeplinirii sarcinilor ce-i revin, personalul didactic are următoarele drepturi:

57.Personalul didactic are următoarele îndatoriri privind activitateadidactico-educativă și de perfecționare:

58. Perfecționarea profesională continuă a cadrelor didactice, fiind o condiție indispensabilă a școlii Waldorf, are loc în mai multe forme și metode:

59. Cadrele didactice din școala Waldorf sunt periodic asistate și consultate de experții în pedagogia Waldorf desemnați de IAO (Asociația Internațională pentru promovarea pedagogiei Waldorf în țările Europei Centrale și de Est cu sediul în or. Stuttgart, Germania), concluziile cărora sunt comunicate atât personal cadrului didactic respectiv, Consiliului de administrație al școlii cât și organelor superioare de conducere (Departament, Minister).

60. în cazul unui eșec pedagogic evident Consiliul de administrație poate propune desfacerea contractului de muncă și concedierea cadrului didactic respectiv, conform condițiilor prevăzute de legislația muncii.

61. Statele de personal ale școlii Waldorf sunt elaborate de Consiliul de administrație în conformitate cu normativele în vigoare, coordonate cu DETS s. Râșcani și aprobate de către DEȘTS al m. Chișinău.

62. Cadrele didactice din școala Waldorf pot solicita din proprie inițiativă acordarea de grade didactice, care se va efectua conform regulamentului în vigoare sau conform unui regulament individual aprobat de Minister.

63. învățătorul diriginte în școala Waldorf conduce, de regulă, colectivul de elevi al clasei pe parcursul întregului ciclu inferior, din clasa I până în clasa a VIII-a, realizând astfel o autentică pedagogie a colaborării și asigurând stabilitatea relațiilor de la schimbarea dentiției până la pubertate.

Din sarcinile învățătorului-diriginte fac parte: ? organizarea și desfășurarea lecțiilor „de bază" în epoci;

64. Educatorul de grădiniță și personalul ajutător are următoarele îndatoriri:

IX. Dirijarea, organele administrative și consultative ale școlii Waldorf

65. Școala Waldorf funcționează în baza autodirijării colegiale. Organul suprem de autoconducere este Colegiul profesoral, care se întrunește săptămânal, de regulă, în zilele de joi, iar în ședințe extraordinare - în măsura necesității. El se constituie din cadrele didactice, șeful de gospodărie și asistentul medical al școlii. Ședințele Colegiului sunt conduse de președinte (directorul școlii), iar în lipsa lui de unul dintre directorii adjuncți.

66. Ședințele Colegiului constau din 3 părți:

La primele 2 părți ale ședinței Colegiului participă toți membrii cu drepturi egale, la partea internă participă doar membrii, care lucrează în colectiv peste un an de zile și care doresc să poarte responsabilitate pentru școală în întregime. Partea teoretico-pedagogică servește pentru aprofundarea permanentă a cunoștințelor despre ființa umană și discută atât problemele metodico-didactice concrete (dările de seamă, discuții de caz, realizarea diferitor epoci, rezultatele examenelor și testărilor), cât și problemele generale ale dezvoltării pedagogiei. în partea administrativ-organizatorică se discută și se rezolvă problemele ce se referă la organizarea și planificarea activității școlii (se examinează și se aprobă statutul școlii, regulamentul de ordine interioară, planul de învățământ și programele de studii, planul de activitate pentru fiecare an , listele elevilor în clase și în grupe, promovarea elevilor, admiterea la examene și rezultatele examenelor, înmatricularea și exmatricularea elevilor, aprobarea certificatelor școlare, orarul lecțiilor și a epocilor, repartizarea sarcinilor didactice.).

La partea internă a Colegiului se discută problemele conducerii școlii:

67. Consiliul de administrație este format din 7 membri. Din Consiliul de administrație pot face parte: directorul, directorii adjuncți, șeful de gospodărie, cadre didactice alese de Colegiul profesoral, reprezentanți ai părinților, elevilor. Președintele Consiliului de administrație este directorul școlii.

68. Consiliul de administrație se întrunește o dată în săptămână, având următoarele atribuții:

69. Ședințele Colegiului profesoral și ale Consiliului de administrație sunt consemnate în registrele proceselor-verbale.

70.Conducerea administrativă a școlii în perioada dintre ședințele Consiliului de administrație este efectuată de către director și de directorii adjuncți.

71. În funcția de director și director adjunct poate fi personalul didactic de predare titular, care posedă studii superioare universitare și studii Waldorf corespunzătoare cu stagiul de muncă în școala Waldorf de cel puțin 3 ani, se distinge în activitatea profesională, dovedește respect față de normele etice și are aptitudini manageriale.

72. Directorul și directorii adjuncți sunt propuși de către Consiliul de administrație, aprobați de Colegiul profesoral și numiți în funcție prin ordinul DEȘTS al m. Chișinău prin coordonare cu DETS a s. Râșcani. Eliberarea dinfuncție și transferul personalului didactic de conducere se efectuează în același mod.

73. Directorul școlii Waldorf coordonează și răspunde de întreaga activitate instructiv-educativă și administrativă, reprezintă școala în relațiile cu persoanele fizice sau juridice, emite ordine și dispoziții ce țin de competența sa, prezintă rapoarte și informații despre activitatea școlii, răspunde de activitatea gospodărească precum și de păstrarea și utilizarea rațională a patrimoniului școlii, răspunde de realizarea actelor normativ-legislative, asigură respectarea regimului de activitate și a celui sanitar-igienic, respectarea prevederilor protecției muncii și a tehnicii securității, numește și eliberează din post personalul didactic auxiliar, personalul tehnico-administrativ, răspunde de completarea carnetelor de muncă, documentelor școlare, de păstrarea lor în bune condiții și de eliberarea actelor de studii.

74. Directorul este președinte al Colegiului profesoral și al Consiliului deadministrație.

75. Directorul adjunct pentru instruire este responsabil de organizarea corectă a procesului instructiv-educativ, de aplicarea planului de învățământ și realizarea programelor de studii, de calitatea predării și nivelul de cunoștințe și capacități ale elevilor, evaluarea activității instructiv-educative a cadrelor didactice de predare, repartizarea sarcinilor didactice săptămânale a fiecărei clase (întocmește orarul activităților didactice), organizarea activității metodice în școală, organizarea perfecționării continue a cadrelor didactice, controlul ritmicității parcurgerii materiei la disciplinele de învățământ, evidența activității de muncă a cadrelor didactice.

76. Directorul adjunct pentru educație este responsabil de organizarea optimă a procesului educațional, întocmește planul anual al activităților educaționale și extrașcolare, organizează și controlează realizarea lor, coordonează și analizează activitatea educațională a diriginților, organizează participarea elevilor la diverse festivaluri, expoziții și alte măsuri extrașcolare atât în cadrul școlii cât și în exterior, duce evidența lucrului cu copiii din familii social-vulnerabile, tutelați și cu copiii dificili.

77. În școala Waldorf activează următoarele organe consultative: Consiliul metodic (centrul metodico-didactic), organul de autoconducere al elevilor, Asociația Waldorf. Aceste organe funcționează conform regulamentelor lor speciale și a statutului.

X. Baza didactico-materială. Finanțarea.

78. Baza didactico-materială a școlii Waldorf se constituie din: clădiri, aparate, utilaje, instalații inginerești, sălile de joacă și de odihnă, terenuri de joacă și pavilioane pentru copiii de grădiniță; sălile de clasă, cabinete didactice (pentru limbile străine, muzică, lucrul manual), atelier pentru educația tehnologică, sală pentru euritmie (dans), teren și sală sportivă, sală pentru festivități, bibliotecă, laboratoare (pentru fizică, chimie, informatică), cabinet metodic, cancelarie, blocul medical, cantină și bucătărie, spălătorie, încăperi pentru personalul administrativ și tehnic, mijloace de învățământ, materiale didactice, teren agricol, sectorul din jurul școlii și cel adiacent.

79. Sălile de grădiniță, de clasă, cabinetele didactice, laboratoarele, atelierele, terenurile și sectorul din jurul școlii se înzestrează în corespundere cu prevederile tehnicii securității și a normelor sanitar-igienice.

80. Deservirea medicală a elevilor o asigură medicul (asistentul medical) numit în funcție de organele ocrotirii sănătății din sector de comun acord cu DETS a s. Râșcani și direcția școlii. Personalul medical asigură realizarea măsurilor de profilaxie a maladiilor și, de comun acord cu directorul școlii, a măsurilor sanitar-igienice care contribuie la menținerea sănătății copiilor, elevilor, dezvoltarea lor fizică și intelectuală. Asistentul medical este responsabil de evidența stării sănătății copiilor, elevilor și a angajaților școlii. Controlează alimentarea corectă a copiilorși elevilor.

81. Școala poate da în arendă spațiile ce îi aparțin cu acordul DETS a s.Râșcani și a DEȘTS al m. Chișinău respectând legislația în vigoare.

82. Inventarierea bunurilor și casarea lor se fac în conformitate cu legile în vigoare. Bunurile procurate din contul Asociației Waldorf se află la evidență separată.

83. Școala Waldorf activează în baza finanțării mixte. Sursa principală de finanțare a școlii Waldorf o constituie mijloacele bugetare de stat, iar sursa secundară - mijloacele Asociației de tineret și copii pentru promovarea pedagogiei Waldorf din R. Moldova. Condițiile susținerii financiare acordate de Asociație se stipulează într-un acord special cu școala coordonat de DETS a s. Râșcani.

84. Școala Waldorf beneficiază și de alte surse legale de finanțare:

a. din venituri provenite în urma comercializării articolelor confecționate în procesul de învățământ;
b. din arendarea localurilor, echipamentelor;
c. donații provenite din colaborare internațională, donații benevole sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice din țară și de peste hotare;
d. venituri provenite din activități proprii ce nu sunt supuse impozitării (concerte, spectacole, expoziții, tabere de creație și de odihnă, cursuri și simpozioane pedagogice, publicații periodice și didactice etc).

Sumele provenite din sursele indicate în pp. a, c, d a prezentului punct sunt depuse la contul Asociației Waldorf.

85. Mijloacele repartizate școlii Waldorf se află în posesie deplină a școlii, se folosesc independent și nu pot fi retrase. Mijloacele valutare de asemenea sunt intangibile și se cheltuiesc pentru necesitățile școlii Waldorf.

86. Evidența contabilă a activității financiare este efectuată de contabilitatea centralizată a DETS a s. Râșcani în conformitate cu cerințele stabilite pentru instituțiile de stat și de contabilul Asociației Waldorf.

87. Controlul evidenței contabile este în competența organelor respective destat și ale Asociației Waldorf.

88. Directorul prezintă sistematic în ordinea stabilită rapoartele statistice.

89. Școala Waldorf este scutită de plata impozitelor, taxelor și a altor plăți în conformitate cu Legea învățământului (Cap.V, art.61, p.9).

XI. Colaborarea

90. Școala Waldorf are dreptul de a stabili relații de parteneriat și de colaborare, de a încheia acorduri cu școli similare, cu centre și instituții de pregătire a cadrelor didactice, cu diferite fundații și asociații, instituții de stat sau obștești din țară și de peste hotare.

91 Școala Waldorf are dreptul de a trimite elevi, cadre didactice la studii, stagii, simpozioane, schimb de experiență peste hotarele țării, sau să invite în Moldova elevi, profesori și docenți din străinătate pentru acordarea ajutorului metodic și umanitar cu acordul Ministerului învățământului și Ministerului de Externe al Republicii Moldova.

XII. Documentația școlii

92. Școala Waldorf duce activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente din unitățile școlare, elaborat de Minister. Documentația școlii se completează sistematic, corect, cu cerneală, pix sau se dactilografiază. Pentru veridicitatea informației incluse în documente și calitatea perfectării lor este responsabilă persoana care a semnat documentul respectiv.

93. Documentația cu privire la evidența contingentului de elevi și situația lor școlară:

94. Documente ce țin de organizarea și dirijarea procesului instructiv-educativ:

95. Documente ce țin de secretariat:

96. Documente ce țin de activitatea financiar-economică:

 • pașaportul tehnic al școlii;
 • devizul de cheltuieli;
 • lista tarifară;
 • tabelul lunar de evidență a timpului de lucru și calculării salariului;
 • actele de inventariere și de predare-primire a valorilor materiale;
 • contractele cu privire la angajare și responsabilitatea materială a angajaților;
 • registrul de evidență a bunurilor materiale;
 • tabelul de eliberare a materialelor;
 • registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
 • registrul de inventariere a fondului de manuale;
 • actul de decontare a valorilor materiale.
 • 97. Completarea și perfectarea documentației se face în baza instrucțiunii respective, aprobată de Minister.

  XIII. Dispoziții finale

  98. Școala Waldorf va solicita acreditarea sa ca școală de cultură generală după susținerea examenelor de absolvire de către prima promoție de absolvenți.

  99. In caz de necesitate școala Waldorf poate fi transformată, reorganizată sau lichidată. Transformarea, reoganizarea și lichidarea poate avea loc la propunerea Colegiului profesoral cu aprobarea Ministerului și a experților Waldorf desemnați de IAO (Asociația Internațională pentru promovarea pedagogiei Waldorf în țările Europei Centrale și de Est, Stuttgart, Germania).

  100. Lichidarea școlii Waldorf poate avea loc:

  101. La lichidarea sau reorganizarea școlii Waldorf organele de resort vor asigura drepturile constituționale pentru elevi și pentru lucrătorii concediați.

  102. Prezentul Statut poate fi completat sau modificat în măsura necesităților prin decizia Colegiului profesoral la propunerea Consiliului de administrație sau a adunării generale a Asociației Waldorf din R. Moldova.